தமிழ் விக்கி ஊடகப்போட்டி!


இந்த போட்டி பற்றிய விபரங்களைக் காண இங்கே செல்லுங்கள்.

அறிவிப்பு!

இங்கே இருக்கும் எனது அத்தனை பதிவுகளும், இப்போ இங்கே (http://www.kalaiarasy.com) மாற்றப்பட்டுள்ளன. இனிமேல் இந்த இடத்தில்தான் ஏதாவது பதிவு செய்வேன் (தோன்றினால், தோன்றும்போது).